ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE PSCS ODRŽANE 10.05.2013 GODINE

okt 22 2013

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE PSCS ODRŽANE 10.05.2013 GODINE

Skupština PSCS održana je dana 10.05.2013 godine u Šabcu sa početkom u 15 časova

 

Predsednik Branislav Kovačević je pozdravio sve prisutne delegate klubova i predložio da u skladu sa predloženim dnevnim redom krenemo sa radom.

Po tačkkom 1. Dnevnog reda Izbor radnog predsedništva osim kao predsednika Skupštine PSCS sebe predložio je Matić Predraga i Nikolić Aleksandra što su prisutni delegati potvrdili jednoglasnom odlukom za.

Po tačkkom 2. Dnevnog reda za zapisničara je predložen nikolić Aleksandar iz Kruševca što je jednoglasno prihvaćeno.

Po tačkkom 3. Dnevnog reda za overivače zapisnika predloženi su Stefan Tojić i Slobodan Savić što je jednoglasno prihvaćeno.

Po tačkom 4. za članove Verifikacine komisije predloženi su Adam Đokić,Ninoslav Simić i Ivan Cvetanović što je jednoglasno prihvaćeno.

Nakon izbora verifikacione komisije komisiji su predata punomoćja prisutnih članova i komisija je počela sa radom.

Po tačkom 5 Usvajanje izveštaja verifikacione komisije. Nakon pregleda punomoćja Komisija je konstatovala u svom izveštaju da je prisutno 18 uredno popunjenih punomoćja koji su predali prisutni delegati klubova sa pravom glasa u Skupštini od 25 klubova koji imaju pravo glasa,konstatovano je de postoji kvorum za rad i odlučivanje Skupštine PSCS, nakon čega je Skupština jednoglasno usvojila izveštaj Verifikacione komisije.

Po tačkom 6. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine.Nakon otvaranja rasprave po ovoj tački ,usled konstatacije da niko nema primedbe na zapisnik isti je jednoglasno usvojen.

Po tačkom 7.Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju PSCS,Nikolić Aleksandar izneo je činjenice vezano za rad kancelarije PSCS.

Branisalv Kovačević je izneo podatke vezane za rad saveza u 2012 i 2013 godini kroz , izveštaje o finasijskom poslovanju i stanju, programe rada,propozicije koje su promenjene i usklaćene sa potrebama i svetskim tendencijama.

Slobodan Savić izneo je primedbe na to jer on i deca iz njegovog kluba rade samo 2 meseca na bazenu od 50 metara a veći deo sezone treniraju u malom bazenu i ne razume zašto Ministarstvo prpoznaje i uvažava samo rezultate iz velikog bazena,i misli da je to hendikep za decu koja treniraju u malim bazenima.

Branislav Kovačević rekao je da je naša prednost PSCS zato što na regionu imamo dosta velikih bazena i da treba da koristimo te potencijale koje posedujemo u najefikasnijem smislu,rekao je da će se ove godine organizovati Otvoreno prvenstvo PSCS u Nišu iz dva dela u jednom danu da bi što više plivača iz regiona moglo da učestvuje na tom takmičenju.

Prvenstvo Cicibana biće održano u Lučanima ili na nekom drugom mestu ukoliko Lučani krenu sa rekonstrukcijom bazena,istakao je da je Skupština snamerom održana u Šabcu da bi se ukazalo na problem koji postoji sa zatvorenim plivačkim bazenom i da bi se animirale lokalne vlasti da taj problem što hitnije reše.

Na teritoriji PSCS postavljeni su baloni na otvorenim bazenima u Knjaževcu i Zaječaru tako da PSCS mora pomoći formiranjem akcionog tima koji će pomoći lokalnim sredinama u osnivanju novih klubova .

Nakon izlaganja predsednika i završetka rasprave izveštaj je satavljen na glasanje i jednoglasno usvojen od strane predstavnika klubova (delegata).

Pod tačkom 8. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora.Pošto je predsednik Nadzornog odbora iz privatnih razloga bio sprečen da prisustvuje Skupštini, a nakon prglada i uvida u matrijalno poslovanje PSCS podeneo je pisani izveštaj koga je pročitao prisutnim delegatima Aleksandar Nikolić.

Pošto nije bilo zainteresovanih za raspravu izveštaj je stavljen na glasanje i jednoglano usvojen.

Branislav Kovačević Predsednik PSCS pod tačkom Razno obavestio je prisutne delegate klubova da se menja tačka 51. Statuta PSCS tako što se dodaje da umesto dosadašnjih 7 čalanova U.O ,U.O od sada broji 9 članova i za nove članove U.O PSCS predlaže Didić Sinišu iz Niša i Stefana Kovačevića iz Čačka.

Skupština je jednoglasno usvojila izmenu Statuta u članu 51 i prijem Didić Siniše iz Niša i Stefana Kovačevića iz Čačka kao nove članove U.O PSCS.

Branislav Kovačević dao je reč operateru na obradi podataka Bojanu Lukoviću koji je prisutnim delegatima klubova objasnio značaj programa „Tim menadžer“,rekao je da program omogućava da klubovi vode statistiku plivača i rezultata i obavestio sve delegate da će u buduće biti primljene samo one prijave koje su poslate u ovom programu. Obuka za klubove će se vršiti na samim takmičenjima za zainteresovane klubove.

Po završetku diskusije predsednik Branislav Kovačević izneo je prisutnim trenerima problem koji je imao trener PK Sv. Nikola Maslaković Gavrilo oko delegiranja i odlaska na nastupe reprezentativnih slekcija u inostranstvu i zemlji.Brnislav Kovačević je rekao da je kao predsednik PSCS i podpredsdnik PSS-a insistirao na tome da trener čiji plivači nastupaju za reprezentativne selekcije mora ići na nastupe sa istim.Plivački savez centralne Srbije će se boriti za interese trenera i zastupati i tražiti da treneri sa područja PSCS budu više zastupljeni na pripremama i nastupima PSS-a.

Nebojša Poznanović dao je predlog da izgled medalje bude promenjen jer se već 3 godine koriste iste. Isti predlog je usvojen većinom glasova.

Nakon završetka diskusije po svim tačkama dnevnog reda Predsdnik Branislav Kovačević je zaključio rad Skupštine PSCS u 16,10 časova.

Overivači zapisnika:                                                                                       Zapisničar:

  1. Savić Slobodan                                                                             Aleksandar Nikolić
  2. Stefan Tojić